قم - ۵۵ متری عماریاسر
بین کوچه ۲۵ و ۲۷ - پلاک ۲۲

۰۲۵-۳۷۱۸۰
۰۲۵-۳۷۷۰۹۰۴۶-۴۷

شنبه تا چهارشنبه: ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰-۱۸:۰۰
پنج شنبه: ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰