بانکی و مالی

تولید عامل اصلی و مهم در ایجاد استحکام اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه هر کشور محسوب می شود و کشور ما نیز به علت بانکی ) به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین این سرمایه به شمار می روند. ادامه مطلب...

قانون حمایت از خانواده

ماده ۱ - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد، ادامه مطلب...

قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱ - اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ۱ - کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر. ۲ - وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر. ادامه مطلب...