درخواست انحلال شرکت

درخواست انحلال شرکت از دادگاه، در صورتی میسر است که همه سهامداران در شرکت سهامی خاص، بر انحلال شرکت توافق ننموده و یا با بروز یکی از اسباب انحلال شرکت،…

۱ دیدگاه

اعاده اعتبار ورشکسته

اعاده اعتبار ورشکسته ، می تواند در همه انواع ورشکستگی ها، و فقط درباره تاجر ورشکسته، مطرح شود. بدیهی است اعاده ی اعتبار ورشکسته، که در قانون تجارت به عنوان…

۰ دیدگاه

وکالت ورشکستگی

آیا مراتب حقوقی دعاوی ورشکستگی را می دانید؟ آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری…

۰ دیدگاه

مطالبه سهم الشرکه

برای مطالبه سهم الشرکه با تشکیل اشاعه، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع بهره مند خواهند شد و در این صورت این…

۰ دیدگاه

ابطال شراکت

دعوای ابطال شراکت ، زمانی مطرح می شود که شرکا به نحوی امکان ادامه مشارکت نداشته باشند. ممکن است که مالکیت مفروز نباشد و افراد بخواهند به نحو اشاعه مالکیت…

۰ دیدگاه

اثبات شراکت

دعوی اثبات شراکت ، یکی از دعاوی تجاری و در تخصص وکیل امور تجاری قرار دارد. اشاعه و شراکت در اموال، ممکن است به نحو قهری به موجب ارث و…

۰ دیدگاه

وکیل متخصص امور تجاری

مشاوره شرکت مشاور حقوقی شرکتهای تجاری و وکیل شرکتهای تجاری، اجزایی جدا نشدنی از هر شرکت تجاری موفق هستند. تمامی پست های کلیدی شرکت تجاری، با همکاری یکدیگر، امکان توفیق…

۰ دیدگاه