تعریف ورشکستگی :

ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که در آن تاجر از تادیه دیون خود ( وجوهی که بر عهده ی اوست ) عاجز و متوقف شده است. این تعریف در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ذکر شده است بدین شرح که :

“ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود”

ذکر نکاتی مهم :

۱- حکم ورشکستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا موثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد.

۲- در ورشکستگی ، اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت می گیرد. ( ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است).

۳- حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران ، با مدیر تصفیه ( اداره تصفیه ) خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب شود.

۴- ورشکستگی محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی را در بر دارد.

شرایط ضروری جهت تحقق ورشکستگی:

۱- تاجر بودن : تاجر حقیقی شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت قرار داده و به نام و به حساب خودش معامله نماید. باید دانست که ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده ۱۶ قانون تجارت لازمه تاجر تلقی شدن شخص نیست تا این که مشمول ورشکستگی شود ، کما اینکه اگر اسم خود را ثبت هم کرده باشد ولی واقعا تاجر نباشد.مشمول ورشکستگی نخواهد شد و تنها ثبت یک اماره بر تاجر بودن است.

۲- توقف از پرداخت دیون : لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد بلکه بلکه کافی است نتواند دیون خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.

• دین باید غیر مشروط و مسلم باشد: یعنی صحت و سقم آن مشخص باشد و ادعایی بر آن در دادگاه وجود نداشته باشد.

• می تواند دین تجاری یا مدنی باشد : تجاری بودن دیون شرط نیست لذا حکم تاجر را بدون توجه به ماهیت طلب طلبکار می توان صادر نمود.

• تنها عدم پرداخت یک دین کفایت می کند و تعدد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست.

درخواست انحلال شرکت

درخواست انحلال شرکت از دادگاه، در صورتی میسر است که همه سهامداران در شرکت سهامی خاص، بر انحلال شرکت توافق ننموده و یا با بروز یکی از اسباب انحلال شرکت،…

۱ دیدگاه

اعاده اعتبار ورشکسته

اعاده اعتبار ورشکسته ، می تواند در همه انواع ورشکستگی ها، و فقط درباره تاجر ورشکسته، مطرح شود. بدیهی است اعاده ی اعتبار ورشکسته، که در قانون تجارت به عنوان…

۰ دیدگاه

وکالت ورشکستگی

آیا مراتب حقوقی دعاوی ورشکستگی را می دانید؟ آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری…

۰ دیدگاه

ابطال شراکت

دعوای ابطال شراکت ، زمانی مطرح می شود که شرکا به نحوی امکان ادامه مشارکت نداشته باشند. ممکن است که مالکیت مفروز نباشد و افراد بخواهند به نحو اشاعه مالکیت…

۰ دیدگاه