تخلف و وقوع خسارت در دیوان عدالت اداری

تخلف و وقوع خسارت در دیوان عدالت اداری … در این پست همراه ما باشید. تملک اراضی اشخاص توسط شهرداری و سازمان های دولتی، همواره بحث چالش بر انگیز و مورد اختلاف می باشد. مالکین اراضی از تملک و تصرف شهرداری، ناراضی هستند و به عقیده اکثر مراجعین به موسسه حقوقی و داروی بین المللی خط قانون هدا، دولت و نهادهای حاکمیتی، در قبال تملک اراضی و املاک آنها، مبلغ واقعی را نپرداخته و یا الزام شهرداری به تحویل ملک معوض را از موسسه هداخواسته اند. در بعضی موارد نیز بسیاری از مالکین، علاوه بر قیمت ملک خود، جبران خسارت و ضرر و زیان وارده از سوی دستگاه های دولتی و یا مامورین شهرداری ها و مامورین دولتی را مطالبه می نمایند.

مطالبه بهای اراضی تملک شده شهرداری و دولت توسط مالک

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۴ دیوان عالی کشور، در صورتی که مالک ملکی بر اثر تملک شهرداری و سایر نهادهای مصرح در قانون، صرفا مطالبه قیمت ملک را در دادخواست خود قید کرده باشد و مدعی تقصیر یا قصوری توسط دولت و نهادهای عمومی نباشد، موضوع قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و نیازی به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری ندارد. اما اگر شخص مدعی ورود خسارت و وقوع تخلفی باشد، لازم است ابتدا در دیوان عدالت اداری، احراز تخلف و وقوع خسارت را مطرح نموده و پس از اثبات موضوع در دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه خسارت از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید.