اثبات شراکت

دعوی اثبات شراکت ، یکی از دعاوی تجاری و در تخصص وکیل امور تجاری قرار دارد. اشاعه و شراکت در اموال، ممکن است به نحو قهری به موجب ارث و یا به نحو ارادی به موجب عقد باشد، با اراده و همکاری و توافق متقابل طرفین، ممکن است مال مشاع را وسیله ای برای دست یابی به هدف و قصد مشترک خاصی، که می تواند کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت های مدنی و یا تجارتی باشد، قرار دهند که به این نحو سود و زیان حاصله را بین خود تقسیم کنند، این عمل شراکت، و عقدی که سبب این رابطه بین افراد ایجاد می شود شرکت نام دارد.

در قانون تعریف دقیقی از شرکت وجود ندارد. شرکت از نظر ماهوی به مدنی و تجارتی تقسیم می شود، تمیز شرکت ها از یکدیگر به موجب نوع فعالیت آنها، امکان پذیر می باشد ولی مورد مشترکی که بین آنها وجود دارد، تشکیل آن می باشد، در واقع، چون شرکت، خود یک توافق مشترک و اراده ی متقابل می باشد، تشکیل آن هم باید به صورت قرارداد باشد.

تنظیم قرارداد شراکت به صورت سند، به این خاطر می باشد، که وجود چنین قراردادی بین طرفین، در عالم اعتباری حقوق و معاملات محرز و اثبات گردد و طرفین بر اساس مقاولات خود عمل کنند.

در این مقاله به بررسی رویه قانونی اثبات شراکت و طرق آن، که توسط موسسه حقوقی و داوری خط قانون هدا منتشر می شود، می پردازیم.

هرگاه چند نفر با یکدیگر قصد شراکت داشته باشند و بخواهند از این طریق، مال مشاع خود را اداره نمایند، برای این منظور، عقد شرکت را ایجاد می کنند و همان طور که در مورد شرکت وجود دارد، باید حتما هر کدام از افرادی که قصد شراکت دارند در مال مشاعی که موضوع اصلی شرکت را تشکیل می دهند، به عنوان مالک در مال مشاع، سهیم باشند.

مطالبه سهم الشرکه

برای مطالبه سهم الشرکه با تشکیل اشاعه، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع بهره مند خواهند شد و در این صورت این…

۰ دیدگاه

ابطال شراکت

دعوای ابطال شراکت ، زمانی مطرح می شود که شرکا به نحوی امکان ادامه مشارکت نداشته باشند. ممکن است که مالکیت مفروز نباشد و افراد بخواهند به نحو اشاعه مالکیت…

۰ دیدگاه

اثبات شراکت

دعوی اثبات شراکت ، یکی از دعاوی تجاری و در تخصص وکیل امور تجاری قرار دارد. اشاعه و شراکت در اموال، ممکن است به نحو قهری به موجب ارث و…

۰ دیدگاه