وکالت ورشکستگی

وکالت ورشکستگی

آیا مراتب حقوقی دعاوی ورشکستگی را می دانید؟ آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟ آیا می دانید برای تحقق جرم بودن ورشکستگی چه شرایطی مورد نیاز است ؟؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد ورشکستگی اطلاع دارید؟ آیا می دانید مجازات قانونی جرم ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر چیست؟ آیا مصادیق جرم ورشکستگی را می دانید؟ آیا شما در وکالت ورشکستگی به وکیل متخصص احتیاج دارید؟؟ مقاله ی حاضرکه توسط مشاورین موسسه حقوقی  خط قانون هدا برای شما عزیزان به نگارش درآمده است در خصوص ورشکستگی و انواع آن و مجازات های ناشی از ورشکستگی می باشد.

تعریف ورشکستگی :

ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که در آن تاجر از تادیه دیون خود ( وجوهی که بر عهده ی اوست ) عاجز و متوقف شده است. این تعریف در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ذکر شده است بدین شرح که :

“ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود”

ذکر نکاتی مهم در خصوص ورشکستگی :

۱- حکم ورشکستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا موثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد.

۲- در ورشکستگی ، اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت می گیرد. ( ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است).

۳- حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران ، با مدیر تصفیه ( اداره تصفیه ) خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب شود.

۴- ورشکستگی محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی را در بر دارد.

شرایط ضروری جهت تحقق ورشکستگی:

۱- تاجر بودن : تاجر حقیقی شخصی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت قرار داده و به نام و به حساب خودش معامله نماید. باید دانست که ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده ۱۶ قانون تجارت لازمه تاجر تلقی شدن شخص نیست تا این که مشمول ورشکستگی شود ، کما اینکه اگر اسم خود را ثبت هم کرده باشد ولی واقعا تاجر نباشد.مشمول ورشکستگی نخواهد شد و تنها ثبت یک اماره بر تاجر بودن است.

۲- توقف از پرداخت دیون : لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد بلکه بلکه کافی است نتواند دیون خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.

• دین باید غیر مشروط و مسلم باشد: یعنی صحت و سقم آن مشخص باشد و ادعایی بر آن در دادگاه وجود نداشته باشد.

• می تواند دین تجاری یا مدنی باشد : تجاری بودن دیون شرط نیست لذا حکم ورشکستگی تاجر را بدون توجه به ماهیت طلب طلبکار می توان صادر نمود.

• تنها عدم پرداخت یک دین کفایت می کند و تعدد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست.

همچنین بخوانید: وکیل متخصص امور تجاری

انواع ورشکستگی:

۱- ورشکستگی عادی : ورشکستگی است که در اثر عوامل خارجی یا حوادث مترقبه ، بدون تقصیر و بدون سوء نیت و تقلب ، تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست متوقف شود.

۲-ورشکستگی مستلزم تعقیب کیفری شامل :

• ورشکستگی به تقصیر

• ورشکستگی به تقلب

شرایط تحقق ورشکستگی به تقصیر اجباری: (ماده ۵۴۱ قانون تجارت ) :

۱- در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده باشد (مخارج خانه تاجر در ایام غیر عادی مشمول این بند نمی شود، مانند هزینه هایی که تاجر به علت مریضی یکی از اعضای خانواده اش پرداخت می کند)

۲- در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ( مثل بورس بازی ، خرید بلیط بخت آزمایی و …… )

۳- در صورتی که تاجر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طرق دیگر باشد.

۴- در صورتی که یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

شرایط تحقق ورشکستگی به تقصیر اختیاری : (ماده ۵۴۲ قانون تجارت ):

۱- در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون دریافت عوضی از طرف مقابل تعهداتی نماید که با توجه به وضعیت مالی وی آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲- در صورتی که ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض وی پیش آمده است ، توقف خود را به محکمه اظهار ننموده است و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده باشد.

۳- در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد. البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

شرایط تحقق ورشکستگی به تقلب : (ماده ۵۴۹ قانون تجارت ) :

۱- مفقود کردن دفاتر :

منظور از دفاتر ، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آن ها کرده است . مفقود کردن دفاتر باید جنبه ی عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شود مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.

۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله تاجر :

از آنجایی که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است مسلم است مخفی نمودن آن ها تقلب محسوب می شود و درست مثل بردن مال غیر می باشد.

۳- از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله وی از طریق معاملات صوری :

از میان بردن می تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن اموال تاجر بدون علت موجه و خاص.

۴- افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر :

مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیرواقعی طلبکاران تاجر در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه بیان می کند که هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام می شود.

مجازات ورشکستگی به تقلب :

مطابق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

مجازات ورشکستگی به تقصیر :

مطابق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم می شوند به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند.

نظر به اینکه برای تعقیب کیفری ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر، نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی می باشد، فلذا استفاده از وکیل متخصص در دعاوی ورشکستگی، ضرورتی است اجتناب ناپذیر، بدین منظور در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهامی در خصوص ورشکستگی و مجازات آن، می توانید با وکلا و مشاورین زبده ی موسسه حقوقی بین المللی  خط قانون هدا تماس حاصل نموده و اطلاعات لازمه را دریافت نمایید. معذلک مؤسسه حقوقی بین المللی  خط قانون هدا با تشکیل موسسه هدا، با بهره گیری از برترین و زبده ترین وکلا و مشاورین حقوقی آماده ی ارائه خدمات و مشاوره ی خاص حقوقی در مورد ورشکستگی ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی و مجازات آن به شما هموطنان عزیز می باشد.

پاسخی بگذارید

*

code