ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

با شکل گیری شخصیت های حقوقی، زمینه برای ایجاد شرکتهای تجاری، فراهم گردیده که موضوع فعالیت محوری این شرکتها، در زمینه ی امور تجارتی می باشد. این امر بر کسی پوشیده نیست که منافع و نیازهای اقتصادی اشخاص، نا محدود و تامین آن غیر قابل اغماض است، به همین جهت ممکن است شرکتها، علاوه بر اینکه در کشور خود تشکیل گردند، با توجه به وجود بازار تقاضا برای فعالیتهای تجارتی خود، در کشورهای دیگر، بخواهند شعبی داشته باشند و به عنوان شعبه شرکت خارجی در کشور دیگر، فعالیت و بازار شرکت خود را هم داشته باشند که به صورت نمایندگی اقدام نمایند.

تشکیل شرکتهای خارجی در کشورهای دیگر، امری است که کشورهایی از جمله ایران، در این زمینه جهت سرمایه گذاری اقتصادی و پیشرفت صنعت، از آن استقبال می کنند و اگر با کشور خارجی که اقدام به ثبت شعبه  شرکت خارجی در ایران می نماید، قرارداد متقابل وجود داشته باشد، امکان همکاری در این مورد میسر خواهد بود؛ ولی در این زمینه، امری را که باید به عنوان یک اصل قبول داشت، این است که برای فعالیت شرکتهای خارجی در ایران و یا شعبات آن، نباید امتیازی را که مربوط به منابع ملی و مهم کشور می شود به بیگانگان و اتباع خارجی اعطا نمود. به همین خاطر برای موضوع فعالیت این شرکتها، محدودیتی وجود دارد و تنها در بعضی از موضوعات می توانند در ایران فعالیت داشته باشند.

به همین منظور هرگاه یک شرکت خارجی بخواهد در ایران، فعالیت تجارتی خود را گسترش دهد، باید برای انجام این کار، شرایط و ضوابطی را به جهت تاسیس شعبه شرکت خود در ایران، رعایت کند؛ در نتیجه ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران به عنوان مهمترین گام اولیه خواهد بود.

در این مقاله به شرایط و ضوابط لازم جهت ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران و محدوده ی امکان فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران، قانون ثبت شرکت برای اتباع خارجی در ایران، ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران، معرفی بهترین مشاور ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران، که توسط موسسه حقوقی و داوری خط قانون هدا و دفتر وکالت سید محمد رضوی، منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مرتبط با ثبت شعبه شرکت خارجی

– تحت چه شرایطی امکان تشکیل و ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران وجود دارد؟

– مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران چیست؟

– ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران به چه نحوی است؟ بهترین وکیل ثبت شرکت خارجی در ایران کیست؟

– تکالیف قانونی اشخاص متقاضی ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران چیست؟

شرایط تشکیل و ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران، می تواند معلول عوامل متعددی، از جمله به خاطر وجود بازار تقاضای گسترده، امکان فروش بهتر کالاهای خود، دسترسی آسانتر و بهتر به مواد اولیه و نیروی کار متخصص و ارزان باشد و همه این موارد امکان ثبت شعبه شرکت خارجی را فراهم می کند. شعبه شرکت خارجی، واحد محلی و تابع شرکت اصلی است که مستقیما، وظایف و موضوعات شرکت خارجی را در کشور دیگر انجام می دهد و مسولیت اعمال شعبه شرکت خارجی، با شرکت اصلی خواهد بود.

برای اینکه یک شرکت خارجی در ایران تاسیس و یا اینکه امکان ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران فراهم شود، باید نماینده شرکت خارجی، طی مراحل قانونی به جهت تسلیم مدارک و مشخصات نمایندگی شرکت، با مراجعه به مرجع مورد نظر در ایران، اقدام نماید.

همچنین بخوانید : ثبت شرکت استارتاپ

شرایطی که برای ثبت شعبه شرکت خارجی و همچنین شرکت خارجی در ایران لازم است:

– شرکت خارجی در کشور متبوع خود به ثبت رسیده باشد.

– شرکت خارجی، به صورت قانونی شناخته گردد.

– منوط به عمل متقابل در کشور متبوع باشد و شرکتهای ایرانی هم در کشور شرکت خارجی هم بتوانند اقدام به ثبت و تاسیس شرکت کنند.

– دارای مجوز فعالیت باشد.

– تشکیل شرکت خارجی و یا شعبه آن در ایران، به جهت اعطای هرگونه مجوز در زمینه مربوط به منابع و معادن، امور کشاورزی، صنعتی، تجاری و خدمات به خارجیان نباشد.

شرکت خارجی و یا شعبه آن در صورت تشکیل، فقط می توانند در یکی از موضوعات ذیل فعالیت داشته باشند:

– ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی

– انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود

– بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

– همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

– افزایش صادرات غیرنفتی ایران

– ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری

– انجام فعالیتهایی که مجوز آن به طور قانونی، توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد که شامل موضوعاتی از قبیل؛  ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی و بازاریابی می شود.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

هر نماینده شرکت خارجی که قصد  ثبت شعبه شرکت خارجی، در ایران را داشته باشد، باید مدارکی را جهت ثبت شعبه شرکت خارجی به اداراه ی کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تقدیم نماید که شامل موارد ذیل می باشد:

– اظهارنامه ثبت به فارسی

– مصدق سند ثبت شرکت در ایران

– مصدق از اختیارات نماینده که مدیر شعبه است.

هرگاه اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت شعبه  شـرکت خـارجی در ایـران باشند، موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیـر را بـه همـراه درخواسـت کتبـی خـود بـه اداره کـل ثبـت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

– تصویر و رونوشت از قرارداد نمایندگی شخص با شرکت خارجی

– مدارک شناسایی شخص متقاضی؛ در صورتی که شخص، حقیقی باشد، شامل تصویر شناسنامه و نشانی کامل اقامتگاه قانونی و اگر شخص حقوقی باشد، شامل اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها می باشد.

– ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

– اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

– گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

– آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت خارجی طرف نمایندگی

– معرفی وزارتخانه مربوطه

نحوه ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

درخواست اظهار نامه ثبت شعب شرکت خارجی

با فراهم کردن مدارک و ارایه آن به اداره ی ثبت شرکتها، در ابتدا شخص متقاضی، با ارسال اظهارنامه به مرجع مزبور، درخواست خود را اعلام می دارد که اظهارنامه حاوی موارد ذیل است:

– نام کامل شرکت

– نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

– مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

– تابعیت شرکت

– مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

– در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضاکننده، مطابق قوانین کشور متبوعه خود ثبت شده است.

– شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاري یا مالی در ایران مبادرت می کند.

– محل شعبه شرکت خارجی

– معرفی نماینده عمده شرکت در ایران و همچنین معرفی نمایندگان مستقل شرکت خارجی در ایران

– اسم و آدرس افرادی که در ایران مقیم و صالح به دریافت ابلاغات هستند.

– آخرین ترازنامه شرکت، مشروط بر این که قوانین جاریه و یا عرف تجاری کشور متبوع شرکت و یا اساسنامه خود شرکت، انتشار ترازنامه را مقرر کرده باشد.

در نتیجه اداره ثبت، اقدام به بررسی مدارک و مشخصات متقاضی ثبت شعبه ی شرکت خارجی می نماید و در صورتی که کامل و بدون ابهام باشد و همچنین پس از دریافت هزینه های اداری ثبت، متصدی دفتر ثبت اسناد، مصدقی را که مشعر به موارد مندرج در اظهارنامه می باشد، به متقاضی ثبت شعبه  شرکت خارجی ارایه می کند.در آخر، یک ماه پس از ثبت شعبه شرکت خارجی، اداره ی ثبت شرکتها پس از دریافت هزینه ی آگهی از شعبه، مواردی را از جمله، خلاصه اساسنامه شرکت، اسامی اشخاصی که در شعبه شرکت خارجی نماینده هستند و یا حق امضا یا دریافت ابلاغات را دارند، در یکی روزنامه های کثیر الانتشار و روزنامه ی محلی که شعبه شرکت خارجی در آن محل فعالیت دارد، آگهی و منتشر می کند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

تکالیف قانونی اشخاص متقاضی ثبت شعبه شرکت خارجی

نمایندگان مربوطه با ثبت شعبه شرکت خارجی، باید تعهدات و تکالیفی را که قانون بر عهده ی آنها، در راستای ثبت گذاشته است، رعایت نموده تا بتوانند به فعالیت تجاری خود ادامه دهند:

شرکت خارجی یا نماینده ی شعبه شرکت خارجی، از شروع فعالیت تجاری و صنعتی خود باید در ظرف چهار ماه، از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که این مدت براي تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد، برای تکمیل اوراق به وی مهلت شش ماهه می دهد.

در صورتی که در مواعد مقرر، اقدام به ثبت شعبه شرکت خارجی ننماید، دادگاه آن را به جزای نقدی محکوم می کند که در صورت قطعیت رای، اگر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ، تخلف ادامه یابد، به جلوگیری از ادامه فعالیت شعبه ی شرکت، محکوم می کند.

در صورتی که مجوز فعالیت شعبه از طریق مراجع قضایی لغو شود، باید در مدت مقرر، با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، نسبت به انحلال و تصفیه ی شرکت اقدام کنند.همچنین در صورتی مجوز فعالیت شعبه، تمدید نگردد، رعایت موارد فوق الزامی می باشد.

پس از ثبت شعبه شرکت خارجی، مدیران موظفند، هر سال گزارش سالانه ی شرکت اصلی، مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده، توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به اداره ی ثبت ارایه کنند.

همچنین شعبه شرکت خارجی متعهد به ارایه یک نسخه ترازنامه شعبه در هر سال می باشد.

پاسخی بگذارید

*

code